โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ภาควิชาฟิสิกส์ได้เริ่มต้นและดำเนินการเป็นแห่งแรกของประเทศ ไทย โดยนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกลงโปรแกรมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ของปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานวิจัย และ วิเคราะห์อย่างแท้จริงโดยฝึกงานที่ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ผลการดำเนินงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเข้าใจ และยอมรับถึงการนำ ความรู้ทางฟิสิกส์เข้าไปช่วยในการพัฒนา และเป็นที่ต้องการอย่างมาก จากความสามารถและประสิทธิภาพของบัณฑิตฟิสิกส์ มจธ. ที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 20 ปี เป็นที่ยอมรับ และ เป็นที่ต้องการจากภาคธุรกิจ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำโครงงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น

1. โครงงาน การศึกษาโปรแกรม LabVIEW เพื่อใช้ในการควบคุม อิเลกโทรดของเตาหลอมเหล็ก จากบริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด

อิเลกโทรดเป็นอุปกรณ์สำคัญใช้ในการหลอมละลายเศษเหล็ก ภายในเตาหลอมเหล็ก ซึ่งควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้า การศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม LabVIEW ควบคุมการทำงานของอิเลกโทรดภายในเตาหลอมเหล็ก

ผลที่ได้

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและลดการสูญเสียพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆ

- พัฒนาโปรแกรมในการควบคุมอิเลกโทรดในเตาหลอมเหล็กเบื้องต้น

2. โครงงาน การวัดกลไกการทำงานของประแจวัดแรงบิด จากบริษัท ออโต อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด

ประแจวัดแรงบิด เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อวัดแรงบิดในการขับเกลียวสกรูหัวเหลี่ยมต่างๆในการประกอบรถยนต์ ด้วยทฤษฎีของแรงทางกลศาสตร์ วิเคราะห์ โครงสร้าง ส่วนประกอบ และกลไกการทำงาน

ผลที่ได้

- พัฒนาการบำรุงซ่อมแซมประแจวัดแรงบิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ลดต้นทุนในการสั่งซื้อ และซ่อมแซมเป็นมูลค่าที่สูง

3. โครงงาน การสร้างและพัฒนาเครื่องทดลองค่าการสูญเสียจากกระแสไฟฟ้าระหว่างกระบวนการผลิต จากบริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลกทริก จำกัด

แกนเหล็กเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของหม้อแปลงในการพันขดรวดจำนวนหลายๆรอบ เพื่อสร้างเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยนำทฤษฎีแม่เหล็ก-ไฟฟ้า วิเคราะห์ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้า

ผลที่ได้

- พบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสูญเสียในแกนเหล็ก

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหม้อแปลง

- ประหยัดงบประมาณและลดระยะเวลาในการผลิต

4. โครงงาน การศึกษาค่าสมบัติทางไฟฟ้าในสายเคเบิลส่งข้อมูลความเร็วสูง จากบริษัท ฟูจิกูระ ประเทศไทย จำกัด

สายเคเบิลส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นสายเคเบิลที่นิยมใช้ในระบบการสื่อสาร โดยอาศัยทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ศึกษาสมบัติต่างๆ ทางไฟฟ้า

ผลที่ได้

- พัฒนาและปรับปรุงค่าสมบัติทางไฟฟ้าในสายเคเบิลและกระบวนการผลิต

- ลดต้นทุนและระยะเวลาในกระบวนการผลิต

5. โครงงาน Advance Optic Connector Polishing จากบริษัท เอ็ม. วี. ที. คอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน)

Fiber Optic หรือเส้นใยนำแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในระบบสื่อสารทางแสง โดยอาศัยทฤษฎีของแสงวิเคราะห์การขัดปลายของเส้นใยนำ แสงให้เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่ได้

- ปรับปรุงอุปกรณ์ขัดปลายเส้นใยนำแสง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ลดการสิ้นเปลืองที่เกิดจากการขัดที่ไม่ได้มาตรฐาน

6. โครงงาน การควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่โดยใช้วงจรควบคุมไฟฟ้า จากบริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

การไหลของกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่แสดงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โดยอาศัยทฤษฎีทางแม่เหล็กไฟฟ้า วิเคราะห์ปริมาณการไหลของ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการคายประจุของแบตเตอรี่

ผลที่ได้

- ใช้งานทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

7. โครงงาน การหาค่าปริมาณความชื้นในข้าวเปลือกด้วยวิธีอบให้น้ำระเหย จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ความชื้นเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของข้าว โดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า และวิธีการอบแห้งวิเคราะห์ความชื้น

ผลที่ได้

- ตัวอย่างข้าวมาตรฐาน ใช้ในการสอบเทียบวัดความชื้นข้าว

- พัฒนาเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ได้มาตรฐานใช้ได้ภายในประเทศ

8. โครงงาน การวัดความหนาแน่นของข้าวเปลือก จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ความหนาแน่ของข้าวเปลือก เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงคุณภาพของข้าวเปลือก โดยอาศัยหลักการไฟฟ้าสถิตและความชื้น วิเคราะห์ความหนาแน่นของข้าวเปลือก

ผลที่ได้

- ทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้กำหนดความหนาแน่นข้าวเปลือกเป็นมาตรฐานเดียวกัน

9.โครงงาน การวิเคราะห์ธาตุในหินทรายและศิลาแลงโดยวิธีทางนิวเคลียส์ โครงการวิจัยฟิสิกส์ก้าวหน้า สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

หินทรายและศิลาแลงเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่บ่งบอกถึงอายุงานศิลปะ วัฒนธรรมและงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า โดยใช้ทฤษฎีการ วิเคราะห์ธาตุโดยรังสีเอกซ์และรังสีนิวตรอน วิเคราะห์ธาตุต่างๆ ในหินทรายและศิลาแลง

ผลที่ได้

- การวิเคราะห์ธาตุต่างๆที่ได้ นำไปสู่การสนับสนุนข้อมูลทางและโบราณคดี


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th