ปรัชญาภาควิชา

     ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปพัฒนาประเทศชาติและสังคม


Philosophy

     Nurturing physic graduates academically, and ethically to serve the nation


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th