วิสัยทัศน์ภาควิชา

     สร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและรับใช้สังคมอาเซียน

     ผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

     สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศและสังคมภูมิภาค ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Vision of Physics Department

     Nurturing a high quality science-based workforce to serve the ASEAN community

     Innovating high impact research to benefit society and the nation

     Supporting regional and national movements in a self-sustaining way


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th