หลักสูตรปริญญาตรี ฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

     Bachelor of Science Program in Physics-Materials and Nanotechnology

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)

     วท.บ. (ฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)

     Bachelor of Science (Physics-Materials and Nanotechnology)

     B.Sc. (Physics-Materials and Nanotechnology)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ในสาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ในสาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

     2 เพื่อสนองความต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่จะมีการใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     พิจารณารับนักศึกษา 4 ประเภท

     1 ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษา โดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     2 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

     3 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง

     4 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th