หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

     Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

     วท.ม. (ฟิสิกส์)

     Master of Science (Physics)

     M.Sc. (Physics)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม ที่สามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยระดับสูงที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

     2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมได้

     3 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี หรือศึกษาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

     2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร สามารถพิจารณา อนุมัติ ให้เข้าศึกษาได้

     3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     วิธีการรับนักศึกษา จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน โดยภาควิชาฟิสิกส์จะ เป็นผู้ทำการคัดเลือก


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th