หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

     Master of Science Program in Physics Education

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา)

     วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

     Master of Science (Physics Education)

     M.Sc. (Physics Education)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาที่มีความรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงมีแนวความคิดที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อให้ครูอาจารย์สาขาฟิสิกส์สามารถสร้างชุดทดลอง และนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์

     2 เพื่อผลิตครู อาจารย์สาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน และการวิจัยทางฟิสิกส์

     3 เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพให้กับครู อาจารย์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

     4 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู อาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ หรือหลักสูตรอื่นที่มีวิชาเอกฟิสิกส์รวมถึง หลักสูตรอื่นที่มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     วิธีการรับนักศึกษา จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน โดยภาควิชาฟิสิกส์จะเป็นผู้ทำการคัดเลือก


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th