หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

     Doctor of Philosophy Program in Physics

ชื่อปริญญา

     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

     ปร.ด. (ฟิสิกส์)

     Doctor of Philosophy (Physics)

     Ph.D. (Physics)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามเหตุผลด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติโดยผลงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสาขาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถสร้าง งานวิจัยระดับสูงที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

     2 มุ่งเน้นผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

     3 เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ ซึ่งสามารถนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา อุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างแท้จริง

     4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     1 เป็นผู้ได้รับปริญญาโท ในสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5

     2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร สามารถพิจารณา อนุมัติ ให้เข้าศึกษาได้

     3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     วิธีการรับนักศึกษา จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน โดยภาควิชาฟิสิกส์จะ เป็นผู้ทำการคัดเลือก


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th