การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

17-19 ก.ค. 60

 

     ในช่วงวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม ถึงวันพุธที่ 19 กรกฎาคม ผศ.ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ.ดร. จิตรา เกตุแก้ว และ ดร. ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีของนักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และคณาจารย์ท่านอื่นๆ ในภาควิชา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน นักศึกษาที่ผึกงานได้รับ การฝึกให้มีทักษะการทำงาน กระบวนการคิด การติดต่อสือสาร และการนำเสนองาน เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทำงานของนักศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th