ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์พบปะคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

6 ต.ค. 60

 

     ในช่วงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10:00-14:30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะได้เข้าพบคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. โดย ผศ.ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กล่าวต้อนร้บ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในระยะที่ 2 โดยที่คณาจารย์ภาคฟิสิกส์สามารถที่จะร่วมมือและขอทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยทางฟิสิกส์ไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล ก่อนเดินทางกลับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง และคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th