ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และนักศึกษาได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

2 ก.พ. 61

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (Thailand Inventor 's Day) โดยในปีนี้ผลงานของ ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และคณะ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย และศิษย์เก่า คือ น.ส.กิรดา ขานโบ น.ส.อวิกา แสงวิมาน น.ส.ชลดากร สูงงาม และ นายเฉลิมชัย บุญประคอง ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระดับดีมาก ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าวัสดุ เหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม : การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็วโดยใช้ผงเปลือกมังคุด" โดยมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี รศ. ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษา อธิการบดี ผศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th