งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2555
ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2556
ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2557
ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2558
ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2559
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th