บุคคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

  ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก
 โทรศัพท์ 0-2470-8862
 E-mail: tula.jut@kmutt.ac.th

ศาสตราจารย์

 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
 โทรศัพท์ 0-2470-8868
 E-mail: ipicuwan@kmutt.ac.th

รองศาสตราจารย์

 รศ.ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
 โทรศัพท์ 0-2470-8944
 E-mail: weerapong.che@kmutt.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
 โทรศัพท์ 0-2470-8873
 E-mail: wandeeon@yahoo.com
 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
 โทรศัพท์ 0-2470-8870
 E-mail: puri_kit@hotmail.com
 ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
 โทรศัพท์ 0-2470-8863
 E-mail: mayuree.kit@kmutt.ac.th
 ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 โทรศัพท์ 0-24708961
 E-mail: kheamrutai.tha@kmutt.ac.th
 ผศ.ดร.จิตรา เกตุแก้ว
 โทรศัพท์ 0-2470-8875
 E-mail: chittra.ked@kmutt.ac.th
 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ
 โทรศัพท์ 0-2470-8860
 E-mail: piyapong.asa@kmutt.ac.th
 ผศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์
 โทรศัพท์ -
 E-mail: thana.sut@kmutt.ac.th, jamesreddeviltna@gmail.com
 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์
 โทรศัพท์ -
 E-mail: apiwat.wis@kmutt.ac.th
 ผศ.ดร.มนสิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
 โทรศัพท์ -
 E-mail: monsit.tan@kmutt.ac.th

อาจารย์

 ดร.เกรียงไกร วันทอง
 โทรศัพท์ 0-2470-8878
 E-mail: kriangkrai.wan@kmutt.ac.th
 ดร.จีรวุฒิ แก้วเสนีย์
 โทรศัพท์ 0-2470-8958
 E-mail: jerawut.kae@kmutt.ac.th
 ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
 โทรศัพท์ 0-2470-8960
 E-mail: chumphon.lua@kmutt.ac.th
  ดร.ธนภัทร ดีสุวรรณ
 
 E-mail: tanapat.dee@kmutt.ac.th
 ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
 โทรศัพท์ 0-2470-8929
 E-mail: nakarin.pat@kmutt.ac.th
 ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์
 โทรศัพท์ 02-470-8867
 E-mail: voravit.kos@kmutt.ac.th
 ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน
 โทรศัพท์ 02-470-9528
 E-mail: watchara.lie@kmutt.ac.th
 ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
 โทรศัพท์ 02-470-8866
 E-mail: somyod.den@kmutt.ac.th
 ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
 โทรศัพท์ -
 E-mail: aae_1255@hotmail.com
 ดร.สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ
 โทรศัพท์ -
 E-mail: suwat.tan@kmutt.ac.th
 ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ
 โทรศัพท์ 024708935
 E-mail: wittaya.kan@kmutt.ac.th
 Dr. Stanislas Grare
 โทรศัพท์
 E-mail:
 อ.ปราโมทย์ เสตสุวรรณ
 โทรศัพท์ 02-470-8869
 E-mail: pramot.sat@kmutt.ac.th
 อ.สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว
 โทรศัพท์ 0-2470-8877
 E-mail: somchai.pan@kmutt.ac.th

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th