บุคคลากรสายสนับสนุน

ฝ่ายธุรการ

 คุณญาณี พรเลิศทรัพย์สิน
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: yanee.por@kmutt.ac.th
 คุณธนัชพร บุญปี
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: tanatporn.boo@kmutt.ac.th
 คุณสุภาวดี ฦาชา
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: ti_narak_6@hotmail.com
 คุณยุพเรศ สุขกาย
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: yuparet.suk@kmutt.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

 คุณสนอง กลิ่นเกษร
 โทรศัพท์ 02-470-8948
 E-mail: sanong.kin@kmutt.ac.th

ครูปฏิบัติการ

 คุณธวัชชัย นิ่มพญา
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: thawatchai.nim@kmutt.ac.th

ฝ่ายบริการ

 คุณจำลอง แสงศรี
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: jumlong.san@kmutt.ac.th
 คุณภิญโญ จันทร์หอม
 โทรศัพท์ 02-470-8876 , 02-470-8959
 E-mail: pinyo.jan@kmutt.ac.th

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th