กิจกรรมนักศึกษา

     บัณฑิตที่เก่งและดี ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ในแต่ละสาขา และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาทักษะเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถตักตวงได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่วนทักษะการทำงาน ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมีจิตอาสา สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในเชิงวิชาการ เหล่านี้ นักศึกษาจะได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาจึงจัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีส่วนสำคัญ ในการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิต การปลูกฝังการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็น บัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่ “เก่งและดี” เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อ ไปในอนาคต


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th