ประโยชน์ของการเรียนฟิสิกส์

ทำไมจึงมาเรียนฟิสิกส์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) ?

ฟิสิกส์อยู่ใกล้ตัวคุณแค่ไหน

     เริ่มจากธรรมชาติรอบตัวเรา ตั้งแต่อากาศ การเกิดพายุ ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ดวงดาวบนท้องฟ้า รวมไป ถึงเครื่องอำนวยความสะดวกในอาคารบ้านเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง ตั้งแต่วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ดาวเทียม รถยนต์ เครื่องบิน จรวดนำวิถี หรือแม้กระทั่ง งานทางการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม วงการบันเทิง และการศึกษา ได้แก่ แสง เสียง สี คอมพิวเตอร์ ล้วนอาศัยความรู้ฟิสิกส์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านกลศาสตร์ ความร้อน ไฟฟ้า แสง เสียง คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนถึงความรู้ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์ก้าวหน้าซึ่งศึกษาลึกลงถึงระดับอนุภาค ในระดับนาโน โดยมีการบูรณาการเข้ากับ ศาสตร์อื่นๆ ทำให้เกิดฟิสิกส์สาขาที่หลากหลายขึ้น เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์-เลเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นาโน รวมถึงวัสดุศาสตร์ ซึ่งล้วนแต่ เป็นแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ฟิสิกส์ทำอะไรได้บ้าง

    ศาสตร์ต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาล้วนได้ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ช่วย วางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทั้งในภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังงานวิจัยที่กำลังดำเนินในภาควิชาฟิสิกส์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ การเคลือบฟิล์มบาง ด้วยเทคโนโลยีนาโน ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง การผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรค การปรับสีอัญมณีเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

ฟิสิกส์ มจธ. น่าสนใจแค่ไหน

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มก่อตั้ง ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดดำเนินการเรียนการสอน แนวใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎี และประสบการณ์เชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิศวกรรมศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการ และการฝึกงานในภาค อุตสาหกรรม โดย ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ บัณฑิตฟิสิกส์จึงสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไป ประกอบวิชาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม และทำวิจัยกับองค์กรภาครัฐ โดยมี คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ภาควิชาฟิสิกส์ยังมีความหลากหลายของหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน ได้ตามความถนัด และความสนใจ ด้วยหลักสูตรที่มีก้าวหน้าอย่างทันสมัยเท่าทันสากล ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ท่านสนใจเรียนหลักสูตรไหนดี

     ภาควิชาฟิสิกส์ มีหลักสูตรที่หลากหลายโดยมีเกณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดและสนใจ ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

     เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจฟิสิกส์อยากเป็นนักวิจัยและค้นคิดสิ่ง ประดิษฐ์ต่างๆ หรือประยุกต์ฟิสิกส์ใช้ในงานวิจัยวิเคราะห์และพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับวิศวกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นนักวิจัยที่สมบูรณ์แบบ

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)

     เป็นหลักสูตรที่ภาควิชาฟิสิกส์ได้ตั้งขึ้นใหม่สำหรับนักศึกษาที่สนใจวิทยาการก้าวล้ำนำสมัย ตามสากล เกี่ยวกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก ในระดับนาโน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยประยุกต์ร่วมกับวิทยาศาสตร์สาขา ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ ด้านนาโนเทคโนโลยี และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

     ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

       ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

       โทรศัพท์ 02-4708876 , 02-4708959 โทรสาร 02-4278785

       E-mail : yadminphysics@kmutt.ac.th

       Website : http://science.kmutt.ac.th

     โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

     ภาควิชาฟิสิกส์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทำงานและ แก้ปัญหาเป็น จึงได้เปิดโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ในการทำงานและการแก้ปัญหาจริงเชิงวิจัยในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยภาครัฐ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งจากภาควิชาฯ และจากภาค อุตสาหกรรมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยมีความพึงพอใจ เข้าใจและยอม รับถึงการนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์ไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาโจทย์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนนักศึกษามีความภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จึงเป็น การเตรียมพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพ โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ภาควิชาฟิสิกส์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี ที่เลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ นั้น สามารถเลือกลงโปรแกรมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมได้

     โครงการ Twinning Degree

     นักศึกษาสามารถจบปริญญาตรีด้วย 2 ปริญญาบัตรจาก ม.จ.ธ.

     ท่านจะเข้าโครงการนี้ได้อย่างไร

     นักศึกษาฟิสิกส์ที่จบชั้นปีที่ 2 สามารถเข้าศึกษาต่ออีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาเลือกเรียนได้ใน

     ประเทศสหรัฐอเมริกา Kansas State University / Pensylvania State University

     ประเทศนิวซีแลนด์ Victoria University of Wellington

     ประเทศออสเตรเลีย Macquarie University

     ด้วยคุณสมบัติที่นักศึกษาสามารถทำได้ไม่ยาก

       • จบชั้นปีที่ 2 ด้วย เกรดเฉลี่ย ? 2.5

       • คะแนน Tofel อยู่ในเกณฑ์ 500 – 550

       • ทุนการศึกษาส่วนตัว หรือถ้าทำเกรดเฉลี่ย > 3.00 อาจจะได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ท่านเลือกเรียน

     ท่านจะเข้าฟิสิกส์ มจธ. ได้อย่างไร

    คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อฟิสิกส์ มจธ. คือ สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาย วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

       • คัดเลือกจากนักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

       • คัดเลือกจากนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

       • คัดเลือกโดยผ่านระบบแอดมิชชัน

       • คัดเลือกโดยวิธีรับตรงจากภาควิชาฟิสิกส์

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

     มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ มีเงินทุนเพื่อการศึกษา ดังนี้

       • ทุนเพชรพระจอมเกล้า (มจธ.)

       • ทุนเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์

       • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       • ทุนจากหน่วยงานภายนอก

     ทำไมต้องศึกษาเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตศึกษา

    ประสบการณ์การทำงาน เมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ทำให้เกิดความชำนาญ และเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มอย่าง เป็นเหตุเป็นผล รู้จริงในการทำวิจัย และวิเคราะห์ แต่มีขีดจำกัดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาเพิ่มเติมต่อจากระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและก้าวไกลในหน้าที่การงาน

    ระดับปริญญาโท

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

    เป็นหลักสูตร 2 ปี ที่รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาต่างๆ ทางฟิสิกส์

       - วัสดุฟิสิกส์

       - ทัศนศาสตร์

       - เลเซอร์ฟิสิกส์

       - นิวเคลียร์ฟิสิกส์

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา)*

     เป็นหลักสูตร 2 ปีที่รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ที่ศึกษาในสาขาฟิสิกส์ ที่มีความพร้อมและชอบในการสอน และพัฒนาการสอนฟิสิกส์แบบใหม่

    ( * เป็นหลักสูตรเปิดทำการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.)

     ระดับปริญญาเอก

     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

     เป็นหลักสูตร 3 ปีที่รับนักศึกษาที่จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

     เรียนฟิสิกส์จบแล้วทำอะไรได้บ้าง

     บัณฑิตฟิสิกส์ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนใหญ่ จะได้งานทำในภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน เช่น

       • อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผลิต Floppy disk, Hard disk, Monitor และ Keyboard เช่น บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี จำกัด (สมุทรปราการและนครราชสีมา) บริษัทเวสเทอร์นดิจิตอล(บางปะอิน) จำกัด บริษัทมินิแบร์ จำกัด(นวนคร) บริษัท Fujitsu จำกัด (นวนคร) และ บริษัท Canon จำกัด (อยุธยา) เป็นต้น

       • อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า เช่น บริษัท โตชิบา จำกัด บริษัท Fujikura ( Thailand) จำกัด (นวนคร) บริษัท Hanna Electronics จำกัด  บริษัท Advanced Micro Device จำกัด บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (สมุทรปราการ) และ บริษัท Asahi Electronics จำกัด (นวนคร) เป็นต้น

       • อุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี เช่น บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย จำกัด (ระยอง) บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด (ระยอง) และบริษัทไทยโอลีฟิน จำกัด (ระยอง)

       • อุตสาหกรรมโลหะ เช่น บริษัทสยามนวโลหะ จำกัด ท่าลาน จ. สระบุรี บริษัท สยามอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก จำกัด (สมุทรปราการ)

       • อุตสาหกรรมการชุบเคลือบระบบสุญญากาศ ได้แก่ โรงงานกระจก โรงงานเคลือบเลนส์แว่นตา เลนส์กล้องถ่ายรูป และกระจกมองด้านหลังของรถยนต์ เป็นต้น เช่น บริษัท Thai Optical Group จำกัด บริษัท Nikon ( Thailand) จำกัด (อยุธยา) บริษัท Hoya Lens จำกัด  บริษัท Thai Asahi Glass จำกัด และ บริษัท Gardian Industry Glass จำกัด (ระยองและสระบุรี) เป็นต้น


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th