ทุนการศึกษา

     มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ มีเงินทุนเพื่อการศึกษา ดังนี้

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

       • ทุนเพชรพระจอมเกล้า (มจธ.)

       • ทุนเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์

       • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       • ทุนจากหน่วยงานภายนอก

     ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

       • ทุนผู้ช่วยสอน

       • ทุนผู้ช่วยวิจัย


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th