จบฟิสิกส์แล้วทำงานอะไร

บัณฑิตฟิสิกส์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

     ซึ่งผลิต Floppy disk, Hard disk, Monitor และ Keyboard เช่น บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี จำกัด (สมุทรปราการ และนครราชสีมา), บริษัท เวสเทอร์นดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด, บริษัท มินิแบร์ จำกัด (นวนคร), บริษัท Fujitsu จำกัด (นวนคร) และบริษัท Canon จำกัด (อยุธยา) เป็นต้น

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

     ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น บริษัท โตซิบา จำกัด, บริษัท Fujikura (Thailand) จำกัด (นวนคร), บริษัท Hanna Electronics จำกัด,  บริษัท Advanced Micro Device จำกัด, บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (สมุทรปราการ) และ บริษัท Asahi Electronics จำกัด (นวนคร) เป็นต้น

3. อุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี

     เช่น บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย จำกัด (ระยอง), บริษัทไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด (ระยอง) และบริษัท ไทยโอลีฟิน จำกัด (ระยอง)

4. อุตสาหกรรมโลหะ

     เช่น บริษัท สยามนวโลหะ จำกัด ท่าลาน จ.สระบุรี และบริษัท สยามอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก จำกัด (สมุทรปราการ)

5. อุตสาหกรรมชุบเคลือบระบบสุญญากาศ

     ได้แก่ โรงงานกระจก โรงงานเคลือบเลนส์แว่นตา เลนส์กล้องถ่ายรูปและกระจกมองด้านหลังของรถยนต์ เป็นต้น เช่น   บริษัท Thai Optical Group จำกัด บริษัท Nikon (Thailand) จำกัด (อยุธยา) บริษัท Hoya Lens   จำกัด บริษัท Thai Glass จำกัด และบริษัท Guardian Industry Glass จำกัด (ระยองและสระบุรี) เป็นต้น


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th