• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th

ลิงค์ที่น่าสนใจ


ใบสมัคร Active Recruitment

ลิงค์ไปยังวิดิโอ: บทนำของวิชาปฎิบัติการทางฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง Link to video: Introduction to physics laboratory for first year students To activate English subtitle, press on caption button on the Youtube video.
Link to video สำหรับการใช้ vernier และ micrometer

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ข่าวกิจกรรมภายในภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 62 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

กรกฎาคม 2562

15 กรกฎาคม 62 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์นำทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

9 กรฎาคม 62 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์เข้าร่วม COCEAM 2019 ทีม ของมจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์

พฤษภาคม 2562

15 พฤษภาคม 62 ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนประทศไทย ที่ได้รับเกียรติคุณประกาศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20

3 พฤษภาคม 62 นักศึกษาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

มิถุนายน 2561

13-16 มิถุนายน 61 การเข้าร่วมฟังสัมมนา Application of Digitalization Disruptive Technologies โดย ดร. เกรียงไกร วันทอง (pdf)

พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 61 ภาควิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต และ Physics night ครั้งที่ 15 (pdf)

7 พฤษภาคม 61 งานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 (pdf)

เมษายน 2561

6-8 เมษายน 61 ค่ายฟิสิกส์อาสาครั้งที่ 10

กุมภาพันธ์ 2561

13 กุมภาพันธ์ 61 บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัดมอบอากาศยานไร้คนขับหรือ โดรน (Drone) ให้กับภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

2 กุมภาพันธ์ 61 ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และนักศึกษาได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

มกราคม 2561

15 มกรามคม 61 ภาควิชาฟิสิกส์จัดแข่งกีฬาฟิสิกส์สามัคคีครั้งที่ 13 (pdf)

15 มกรามคม 61 พิธีมอบเสื้อคลุมฝึกภาคอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (pdf)

10 -13 มกรามคม 61 สัมมนาภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (pdf)

พฤศจิกายน 2560

4 พฤศจิกายน 60 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (pdf)

2 พฤศจิกายน 60 มหาวิทยาลัย St Andrews เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเลเซอร์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

ตุลาคม 2560

25 ตุลาคม 60 คณบดีและทีมงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์พบปะคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

6 ตุลาคม 60 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์พบปะคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

กันยายน 2560

5-8 กันยายน 60 กิจกรรมกีฬาฟิสิกส์คัพ (pdf)

สิงหาคม 2560

7 สิงหาคม 60 งานทำบุญภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

6 สิงหาคม 60 แรกพบนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

3 สิงหาคม 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

กรกฎาคม 2560

17-19 กรฏาคม 60 การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองภาษาค่าเล่าเรียนปกติ