King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ปริญญาโท (ฟิสิกส์)

ปริญญาโท (ฟิสิกส์)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วท.ม. (ฟิสิกส์)

Master of Science (Physics)

 

Master Program in Physics @KMUTT Please click on the right edge to advance the slide >>>

ความสำคัญของหลักสูตร

จากการที่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการพัฒนาทางสังคม และเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับสังคม องค์กร และชุมชนต่างๆ จึงต้องทำอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลมากที่สุด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ โดยมุ่งเน้นแผนการเรียนการสอน การค้นคว้า ริเริ่มและสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานวิจัย เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาฟิสิกส์ ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีความสามารถในการทำวิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านงานพัฒนาและงานวิจัย ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี มีการรับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งพัฒนามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอด เพื่อนำไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นผู้ที่ตระหนัก ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

หลักสูตรนี้เปิดสอนใน 2 แขนงวิชา คือ

  1. ฟิสิกส์
  2. ฟิสิกส์วัสดุและเทคโนโลยีนาโน

 

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชาฟิสิกส์

แขนงวิชาฟิสิกส์วัสดุและเทคโนโลยีนาโน

ก. หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 40 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต

 

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา โดยปกติใช้เวลา 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนภาคปกติในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
อาจมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.) ทั้งนี้วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ปฏิทินการศึกษา


ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

 

อัตราค่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับแผน ก แบบ ก2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียด บาท (ต่อภาคการศึกษา) บาท (ต่อปีการศึกษา)
1. ค่าบำรุงการศึกษา  12,000 24,000

2. ค่าลงทะเบียน วิชาเรียน   

(1,000 บาท/หน่วยกิต) 

(ตลอดหลักสูตร 28 หน่วยกิต)

7,000 14,000

3. ค่าลงทะเบียน วิชาวิทยานิพนธ์

(2,000 บาท/หน่วยกิต)

(ตลอดหลักสูตร 12 หน่วยกิต)

6,000 12,000

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาประมาณ 100,000 บาท/คน

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละปีการศึกษา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

* อัตราค่าใช้จ่ายตามงบประมาณตามแผน สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2569

* ค่าลงทะเบียนตามตารางค่าเล่าเรียนข้างต้นใช้สำหรับภาคการศึกษาปกติ หากลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน อาจจะมีค่าลงทะเบียนที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ภาควิชาและมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาเช่น ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ทุนผู้ช่วยสอน ทุนผู้ช่วยนักวิจัย เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/sfa/list-scholarships/

 

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

หากท่านประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการสมัครได้ตลอดทั้งปี ผ่านระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (https://admission.kmutt.ac.th/) หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ คุณสุภาวดี ฦาชา Email: supawadee.lue@mail.kmutt.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8876 Line ID: 0855587285 และ Facebook page ของภาควิชาฟิสิกส์: PhysicsKMUTTofficial

 

ทุนการศึกษา

ทางคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาในหลากหลายประเภท ได้แก่

โดยแต่ละทุนมีระยะเวลา และขั้นตอนในการรับสมัครที่แตกต่างกัน ผู้สมัครควรศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างรอบคอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "ทุนการศึกษา"

 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร