King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงสร้างของหน่วยงาน


โครงสร้างการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงาน บุคลากรจำนวน 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2566) คือ

โดยโครงสร้างตำแหน่งบริหารประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ เลขานุการภาควิชาฯ คณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรจำนวน 4 หลักสูตร แสดงดังแผนภาพ

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กร