King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ปริญญาเอก

ปริญญาเอก


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ปร.ด. (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

Doctoral Program in Physics @KMUTT (Smart presentation, please click on the right edge to advance the slide >>>

ความสำคัญของหลักสูตร

วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติ ด้วยตรรกะทางเหตุและผล เพื่อทำความเข้าใจ อธิบาย และทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่ เช่น จักรวาล นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น เช่น เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นวิชาที่นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ จนทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

การผลิตดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ของหลักสูตรนี้ จะได้นักฟิสิกส์ที่มีความสามารถ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา สามารถออกแบบงานวิจัยซึ่งใช้ระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ (Tool) ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย สามารถแปลความหมาย สรุป วิเคราะห์ผล ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดการค้นพบวิทยาการใหม่ 

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติขั้นสูง มีความคิดริเริ่มในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมผ่านการบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์กับสหวิทยาการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเป็นผู้นำในการนำองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนสามารถสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ได้ในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)

 1. นักศึกษาสามารถสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติขั้นสูง
  1. นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้านฟิสิกส์ ที่เกี่ยวข้อง กับหัวข้องานวิจัยหรือนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลประกอบ
  2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ขั้นสูงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในการทดลอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สอดคล้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย
  3. นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 2. นักศึกษาประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและมีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาการ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
 3. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล รวมทั้งสามารถนําองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เผยแพร่และสื่อสารในระดับนานาชาติ
  1. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล รวมถึง วิเคราะห์และประมวลผลผลการศึกษาได้
  2. นักศึกษาสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเพื่อเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ดำเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
นอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) ทั้งนี้ วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมที่ผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัย

ปฏิทินปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามสำนักงาน ก.พ. รับรองหลักสูตร หรือ
 2. ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.5 แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์อย่างน้อย 2 ปี หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. ผู้เข้าศึกษาทุกคนต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องเกณฑ์

 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร