King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
"ฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีรักษา" คืออะไร  อีกหนึ่งมุมมองจากศิษย์เก่า นายภัทรวัต จันผิว (ฟิสิกส์บางมด รุ่นที่ 24)

"ฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีรักษา" คืออะไร อีกหนึ่งมุมมองจากศิษย์เก่า นายภัทรวัต จันผิว (ฟิสิกส์บางมด รุ่นที่ 24)


 
อีกหนึ่งมุมมองจากศิษย์เก่า
จบฟิสิกส์ไป ทำอะไรได้บ้าง?
 

ฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีรักษา

เป็นการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์รังสี เพื่อวางแผนการรักษาและคำนวณปริมาณรังสีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยมุ่งหวังให้ลำรังสี  เข้าไปทำลายก้อนมะเร็ง และไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่ออวัยวะสำคัญของผู้ป่วย รวมถึงการวัดปริมาณรังสีเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเครื่องฉายรังสี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

นายภัทรวัต จันผิว (ฟิสิกส์บางมด รุ่นที่ 24)
อดีต นักฟิสิกส์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีต Application Specialist บริษัท Varian Medical Systems Pacific Inc.
ปัจจุบัน นักฟิสิกส์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP