King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564


มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
✅สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
✅สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เกิน 50,001 บาท จะเป็นการลดแบบขั้นบันได โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1⃣ ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
ขั้นที่ 2⃣ ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30
ขั้นที่ 3⃣ ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10
สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19
มจธ. ยังพร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
? มีทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนทางการเงินรุนแรง COVID-19 Emergency Relief Bursary
? มีทุนการศึกษา Applied Learning เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพร้อมกับการนำความรู้ไปใช้งาน
? พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านแพคเกจ Internet และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ขาดแคลน
และอื่นๆ
?มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำ ลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน
#KMUTT #ลดค่าเทอม
TOP