King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Check your online learning links and contact groups - ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนออนไลน์

Check your online learning links and contact groups - ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนออนไลน์


Check your online learning links and contact groups
ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนออนไลน์ส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์
https://nyx.kmutt.ac.th/OnlineClass/
---------
กรณีค้นหาช่องทางเรียนออนไลน์ไม่พบ ไม่ต้องตกใจ
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งช่องทางเรียนให้นักศึกษาทราบโดยตรง
ผ่านเมลของนักศึกษา หรือ ประกาศของคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "https://xy.muta.th/nineClass/ Please login with your student account Username: 64070500999 Password: XXXXXXXXXX Online Course Lists (1/2021) LOGIN Username Username Password Password Forgot Password CLEAR LOGIN Registrar's Office KMUTT Contact us 024708154, 8340"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
 
TOP