King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน มจธ. ช่วง COVID-19

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน มจธ. ช่วง COVID-19


หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
?เพจหลักของมหาวิทยาลัย (KMUTT) ? : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
http://tiny.cc/h5qsoz
?สำนักงานทะเบียน ?: ผลการเรียน การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน-สอบ ข้อมูลนักศึกษาใหม่ และข้อมูลประวัตินักศึกษา
การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
?สำนักงานกิจการนักศึกษา ? : กิจกรรมต่างๆของนักศึกษา ฝึกงาน ให้คําปรึกษาจิตวิทยา ประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ นักศึกษาวิชาทหาร/การเกณฑ์ทหาร
https://www.facebook.com/sao.kmutt
?สำนักงานคอมพิวเตอร์ ? : ติดต่อปัญหาที่เกี่ยวกับระบบของมหาวิทยาลัย เช่นปัญหาลืมรหัสผ่าน บริการsoftwareลิขสิทธิ์ และรับจองห้องคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/cckmutt
?กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ นศ. ? : บริการและสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือและให้คําปรึกษา ติดต่อผ่อนผันสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงิน กยศ./กรอ. ทุนจางงาน
https://www.facebook.com/SFAKMUTT
?หอพักนักศึกษา ? : ติดต่อเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา ธุระทางการเงินเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา การคืนเงินค่าหอพัก การให้บริการของหอพัก
https://www.facebook.com/ResidenceHallKMUTT
?กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย : รักษาพยาบาลโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุขภาพจิต คลังยาออกใบรับรองสุขภาพ
https://www.facebook.com/HCU.KMUTT
?สำนักงานหอสมุด ? : ให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่อ่านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักศึกษา
https://www.facebook.com/KMUTTLibrary
?KMUTT Book Store ? : บริการจำหน่วยอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องเขียน เครื่องแบบนักศึกษา
https://www.facebook.com/KMUTT-BOOK-STORE-363299547139432
?สำนักงานคลัง ? : บริหารการเงินกิจการทั่วไปแก่นักศึกษา รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา สอบถามยอดค้างชำระ และขั้นตอนการชำระเงิน
https://www.facebook.com/TreasuryOfficeKmutt
?สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ? : คัดเลือกนักศึกษาและสรรหานักศึกษา และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา
https://www.facebook.com/KMUTT2ADMISSION
?สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ? : ด้านการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน นักศึกษาใหม่ระดับ ป.ตรี
และสอบเทียบโอน (HONOR CLASS) รับคําร้องขอคําอธิบายรายวิชา
https://www.facebook.com/EDSKMUTT
?ศูนย์ Energy Environment Safety and Health (EESH) ? : ศูนย์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้บริการยืมจักรยานในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/Energy-Environment-Safety-and-Health-EESH-302822373108704
?สำนักงานกิจการต่างประเทศ ? : ดูแลนักศึกษาไทยขาออก รับติดต่อสอบถามการไปศึกษาต่อแลกเปลี่ยนวิจัยหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต่างประเทศและดูแลนักศึกษาต่างชาติขาเข้าศึกษาเต็มเวลาและแลกเปลี่ยน
https://www.facebook.com/kmutt.inter
----------------------------------------------------------------------
?หน่วยงานจัดกิจกรรมส่วนกลาง
?องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ? : ดูแลบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย พิจารณาโครงการ การดำเนินงานและงบประมาณกิจกรรมประจำปีของชมรมและหน่วยงานนักศึกษาเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา พิจารณาจัดตั้ง/ยุบชมรมเสนอสภานักศึกษา ร่วมมือให้ความสะดวกการแก่สโมสรนักศึกษาและชมรมในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
https://www.facebook.com/kmuttstdunion
?สภานักศึกษา ? : ดูแล รับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียนภายใต้กฏระเบียบเรื่องสิทธิและสวัสดิการผลประโยชน์ของนักศึกษาที่ควรจะได้รับ ตรวจสอบการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานนักศึกษา เสนอหรือพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา พิจารณาจัดตั้ง/ยุบชมรม เสนอขอแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องกิจกรรมนักศึกษา
https://www.facebook.com/kmuttsc
----------------------------------------------------------------------
?หน่วยงานจัดกิจกรรมส่วนคณะ
?สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : http://tiny.cc/02psoz
?สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : http://tiny.cc/b4psoz
?สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ : http://tiny.cc/o5psoz
?สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : http://tiny.cc/q6psoz
?สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : http://tiny.cc/p9psoz
?สโมสรนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม : http://tiny.cc/0aqsoz
?สโมสรนักศึกษาโครงการบริหารร่วมหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย : http://tiny.cc/tdqsoz
#ช่องทางติดต่อหน่วยงาน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า ".. KM REGISTRAR สำนักทะเบียน นักศึกษา 0-2470-8347 ชั้น ศูนย์บริการนักศึกษา (THE HUB) อาคาร้สำนักงานอธิการบดี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ. ผลการเรียน ยนการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลนักศึกษาใหม่ และข้อมูลประวัตินักศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา ให้คำปรึกษาด้านระบบ สารสนเทศที่เกียวข้องกับนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือ ทางการเงินแก่นักศึกษา Student Financial Aid 0-2470-8097 0-2470-8107 กลุ่มงานช่วยเหลือ ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ทางการเงินแก่ นักศึกษา ทุนการศึกษา มจธ. บร ติดต่อผ่อนผัน สำรับนักศึกษา ทีมีปัญหาทางด้านการเงินกยศ./กร ทุนจ้างงาน"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KM KM REGISTRAR หน้าร้าน 0-2470-8166 สำนักงาน 0-2470-8167 ชั้น B อาคารจอดรถ 1 ศูนย์หนังสือ พระจ้อมเกล้าธนบุรี f KMUTT BOOK STORE 0-2470-8460-3 ชั้น 1 หอeoกธtรมรัtษา2 f RESIDENCE HALL-KMUTT หอพักนักศึกษา"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ชM หมวด: สำนัก/ สถาบัน 一"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สำนักหอสมุด 0-2470-8214 อาคารสำนักหอสมุด KMUTT LIBRARY 3C สำนักคอมผิวเตอร์ COMPUTERCEER สำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9400 ชั้น อาคารเรียนรวม 2 (CB2) COMPUTERCENTEROFKMUTT สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 0-2470-8263 อาคารอเนกประสงค์"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KM UI หมวด: คณะ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KM คณะวิทยาศาสตร์ 0-2470-x XXXX 8978, 9569 8876 สำนักงานคณบดี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา 8822 8843 8887 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2470-XXXX สำนักงานคณบดี 9849-50"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KA สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 0-2470-XXXX สำนักงานคณบดี 9339 คณะศิลปศาสตร์ 0-2470-xXxx 8711 8741 สำนักงานคณบดี ภาษา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) 8731 8782"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KM คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0-2470-xXXX 0162 8612 สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษา เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุณหภาพ 4217 8633 4143 8653 8663"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

TOP