King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564


หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564
.
โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้
และยังสามารถตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ตามวันที่นัดหมายที่ระบุใน "แอปพลิเคชันหมอพร้อม"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด
.
หมายเหตุ
- กรุณามารับวัคซีนให้ตรงตามวันที่กำหนด และมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้น วัคซีนที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป จึงจะสามารถจัดฉีดวัคซีนให้กับท่านได้
- โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมปากกาส่วนตัวมาด้วย
.
ข้อแนะนำ
- ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่รักษาหาย หรือตามใบรับรองแพทย์
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ยกเว้น พิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก

.

TOP