King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


FSci Hilight : คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
 
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีมงาน Active Recruitment กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ นักศึกษา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Bakeout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เคมีกับ COVID-19 การเรียนรู้ในยุค New Normal สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา ความแตกต่างของเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 500 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และข้อความ
TOP