King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
“ฟิสิกส์บางมด” ขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ "คุณชัชวาลย์ เจตจำนงกิจ" มอบทุนการศึกษาจำนวน “400,000 บาท” แก่นักศึกษาฟิสิกส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“ฟิสิกส์บางมด” ขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ "คุณชัชวาลย์ เจตจำนงกิจ" มอบทุนการศึกษาจำนวน “400,000 บาท” แก่นักศึกษาฟิสิกส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


“ฟิสิกส์บางมด”

ขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์

"คุณชัชวาลย์ เจตจำนงกิจ"
(ฟิสิกส์บางมด รุ่นที่ 18)

ในนามตัวแทน บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด และ บริษัท สวัสดิ์อุดมคอนสตัคชั่น จำกัด
มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน “400,000 บาท”
พื่อสนับสนุนค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายรายเดือน/ค่าอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ แก่นักศึกษาฟิสิกส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ทุนการศึกษานี้จัดสรรโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจาณาทุนการศึกษาภาควิชาฟิสกส์
ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับส่งกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว