King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 2 เม.ย. 64)

กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 2 เม.ย. 64)


ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ดำเนินการ แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
ผ่านระบบ https://pre-grad.kmutt.ac.th/
ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 2 เมย. 64
 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
ที่มา :
TOP