King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564


เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564
 
? ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
 
?ในปีการศึกษา 2564 มีเป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน โดยกำหนดขอบเขตของการเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นสาขาวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยทั้ง 7 ด้านของมจธ.และรองรับการดำเนินการภายใต้นโยบายของประเทศในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้น
 
?สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช. ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น จะประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
 
?ผู้สนใจสามารถเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบแจ้งความประสงค์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ฯ
2. บทสรุปงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
3. ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ที่ปรึกษา (CV)
สามารถดูรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/.../1hfzbmu1SayZJpG9FfUg1nM5y3i...
ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 
? ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทร. 0-2470-9627 Email : monrudee.suk@kmutt.ac.th
 
ที่มา: สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.
TOP