King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digital Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digital Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL
(Digital Student Loan Fund System)
ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการสมัครขอกู้ยืม
1. เอกสารสมัครทุนการศึกษาในระบบ NewAcis (สมัครภายใน 25 มิ.ย.64)
2. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ. 102) แบบสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐเซ็นรับรองเอกสาร
3.เอกสารรับรองการทำจิตอาสาผ่านระบบกิจกรรมจะต้องไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

ทีมา : ทุนการศึกษา มจธ.