King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)

กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)


กำหนดการรอบที่ 3 Admission
(Admission 1 & Admission 2)
1.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 26 พ.ค. 64
👉 https://student.mytcas.com
2.ยืนยันสิทธิ์/ แสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ 2
วันที่ 26-27 พ.ค. 64
👉 https://student.mytcas.com
3.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 1 มิ.ย. 64
👉 https://student.mytcas.com
4.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
วันที่ 10 มิ.ย. 64
👉 https://admission.kmutt.ac.th
5.ประกาศรหัสและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
วันที่ 23 มิ.ย - 16 ก.ค. 64
👉 http://bit.ly/regisnewstudents
6.สมัคร Internet Account
วันที่ 24 มิ.ย. - 16 ก.ค. 64
👉 http://bit.ly/KMUTTMyAccount
ㆍ นักศึกษาใหม่ติดตามกำหนดการต่าง ๆ
เช่น เรียนปรับพื้นฐาน ลงทะเบียนเรียน
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
👉 https://regis.kmutt.ac.th
ที่มา : Admissions มจธ.