King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขั้นตอนการรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุน : ค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษตามหลักสูตร หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2564
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews300664/

TOP