King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 (รับสมัครวันนี้ - 20 กรกฎาคม 2564)

ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 (รับสมัครวันนี้ - 20 กรกฎาคม 2564)


ทุนใหม่สำหรับนักศึกษา มจธ.

?"ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564"
มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาสู้ชีวิต มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์?

?คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาตามหลักสูตร
- เป็นผู้สู้ชีวิต มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
หรือ ขาดผู้อุปการะ หรือ เป็นผู้ที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูตนเอง หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์
- มีความประพฤติดี
- พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

?ทุนการศึกษาที่ได้รับ (ทุนการศึกษาเป็นรายปีการศึกษา)
1. ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
2. ค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 10,000 บาท

?กำหนดการรับสมัคร
เสนอรายชื่อผู้ขอรับทุน วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564
พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ประกาศผลเดือนสิงหาคม 2564

TOP