King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564


การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564
1. ให้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสอบต่างๆ ในทุกรายวิชา โดยใช้ระบบออนไลน์ ไปจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564
2. การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสอบต่างๆ ในช่วงดังกล่าว ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 33 การขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
3. กรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ
อ่านประกาศฉบับที่ 35
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
https://covid-19.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศแนวปฏิบัติในการสน้บสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา.pdf
#KMUTT
TOP