King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. จากโครงการ  I AM SCI

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. จากโครงการ I AM SCI


รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. จากโครงการ Active Recruitment (I AM SCI)

หากน้องมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิ่งที่น้องต้องทำต่อไปมีดังนี้
1. ดูวัน และเวลาที่น้องต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
2. ส่งรหัส ชื่อ นามสกุล และสาขาที่น้องได้รับการคัดเลือก เข้ามาที่กล่องข้อความเพจ I AM SCI https://www.facebook.com/IamSCIKMUTT เพื่อยืนยันการเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์
พี่ขอเป็นกำลังให้น้องที่ผ่านเข้าไปสอบสัมภาษณ์กับท่านคณะอาจารย์นะครับ แล้วมาเป็นมดน้อยด้วยกันนะคะ
ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์) โครงการ Active Recruitment สาขาวิชา คณิตศ สตร์ 11 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นต้นไป เป็นต้นไ 14.00 11 มกราคม 2564 สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เคมี ฟิสิกส์ 13.30 14 มกราคม 2564 09 น. เป็นต้นไป 10 มกราคม 2564 09.30 11.30 น. 10 มกราคม 2564 09.00 เป็นต้นไป"