King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
✅กรณีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
✅กรณีที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เกิน 50,001 บาท จะเป็นการลดแบบขั้นบันได โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30
ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10
 
ตัวอย่างการคำนวณ
✅กรณีที่ 1
28,000 บาท ลด 50% = 14,000 บาท
ค่าเทอม (ค่าบำรุง + ค่าหน่วยกิต) – ส่วนลด
28,000 – 14,000 = 14,000 บาท
?คงเหลือที่นักศึกษาต้องชำระ 14,000 บาท
 
✅กรณีที่ 2
ค่าเทอม (ค่าบำรุง + ค่าหน่วยกิต) 60,000 บาท
>> ขั้นที่ 1 50,000 บาท ลด 50% = 25,000 บาท
>> ขั้นที่ 2 10,000 บาท ลด 30% = 3,000 บาท
^^^^^^^^^^
ค่าเทอม (ค่าบำรุง + ค่าหน่วยกิต) – ส่วนลด (ขั้นที่ 1+ ขั้นที่ 2)
60,000 - (25,000 + 3,000)
= 60,000 – 28,000 = 32,000 บาท
?คงเหลือที่นักศึกษาต้องชำระ 32,000 บาท
 
สำหรับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
??มจธ. ลดทุกรายการ โดยรวมถึง
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
- ค่าบำรุงโครงการพิเศษ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ทั้งนี้ขึ้นกับโครงสร้างการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร
** นศ. ที่ยังไม่ได้ชำระ​ ชำระเฉพาะยอดหลังหักรายการที่ลดแล้ว​ ซึ่งจะแจ้งยอดเมื่อลงทะเบียน​ **
?มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน
TOP