King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
สรุปจำนวนทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปจำนวนทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564


สรุปจำนวนทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
--------------------------------------------------------------
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ภาพรวมจำนวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน
จาก "แหล่งทุนภายใน" และ "แหล่งทุนภายนอก" มหาวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------
ภาพรวมจำนวนเงินทุนที่ฟได้รับการสนับสนุนจำแนกตามภาควิชา
จาก "แหล่งทุนภายใน" และ "แหล่งทุนภายนอก" มหาวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ผลิต “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ”
ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูง เพื่อขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และสังคมของเราให้ก้าวไกล
--------------------------------------------------------------
รวบรวมข้อมูลโดย:
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
TOP