King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
“เรียนฟิสิกส์บางมด” มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง?

“เรียนฟิสิกส์บางมด” มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง?


“เรียนฟิสิกส์บางมด”

มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง?

ที่นี่มีคำตอบ

 

ทุนเพชรพระจอมฯ
(สนับสนุนค่าเทอม + ค่าใช้จ่ายรายเดือน)

 

ทุนคณะวิทยาศาสตร์
(สนับสนุนค่าเทอมเรียนฟรี)

 

ทุนสมาคมศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์
(สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์)

 

ทุนสมทบช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
(สนับสนุนค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และค่าใช้จ่ายยังชีพ)

 

ทุนอื่นๆ
- ทุน กยศ. และ กรอ.
- ทุนสมาคมนักศึกษาเก่าในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทุนที่จัดสรรโดยคณะและมหาวิทยาลัย