King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โครงการ Physics Exhibition 2022 (ออนไลน์) และดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โครงการ Physics Exhibition 2022 (ออนไลน์) และดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์
เข้าศึกษาต่อภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
โครงการ Physics Exhibition 2022 (ออนไลน์)
ตอน "ก้าวทันอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์"
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
? น้องๆ ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบลำดับที่เกียรติบัตรได้ที่ https://cutt.ly/kYoRd0E
2. นำลำดับมาค้นหาและสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ https://cutt.ly/rYoWtwW
? เปิดให้ดาวน์โหลดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 (หากเกินกำหนดจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีก)
? น้องคนใดที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่มีเกียรติบัตร ให้ติดต่อพี่แอดมินทาง ไลน์กลุ่ม Open Chat โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ในเกียรติบัตรให้ครบถ้วน หากน้องคนใดชื่อ-นามสกุลผิด หรือน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่มีเกียรติบัตร ให้น้องแจ้งทางไลน์กลุ่ม Open Chat ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากแจ้งหลังจากนี้ ทางภาควิชาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือจัดทำเกียรติบัตรให้ทุกกรณี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับที่ 1 2 3 รายชอ้กยนน กิจกรรม Physics Exhibition 2022 ภายใต้การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชั้น Zoom สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม ชื่อ-นามสกุล .ส.ชม์o เมาลี นายชัชวาล แก้วศรี น.ส.ฐิติพร ประภัสราคม น.ส.ณฐพร กิจจำเนียร นายวีรวุฒิ หงษ์ทองดี น.ส.อธิตญา ซั่งเชื้อ นายไชยวัฒน์ แซ่ตั้ง สาขชเกิส์งท ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล น.ส.เนตรชนก ขันธิวัตร นายวงศกร แผ่งนามผ่อง น.ส.ศิลป์ศร ชัยถาวรกิจ นายพรชัย ศรีสุข 4 5 6 7 1 2 3 4"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "2 3 4 5 6 สาชวชาเอกิสัคแลเรืองือกรเพย ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล 1 นายจิตติชัย บุญเกิด น.ส.ณัฐชาต์ ใจอุ้มผาง น.ส.อุลยา เดชเลย์ น.ส.ธัญวรัตม์ ป้อมสิงห์ น.ส.ธิดารัตน์ รัตนธาราธิคุณ น.ส.บุณยนุช รัชตังกูร น.ส.ปิยธิดา จันทร์ตุ้ง นายวรวิช มังกะลัง น.ส.อภิญญา ทำมา น.ส.อรชพร สุปินตา น.ส.วนิดา เปลี่ยนไทยสงค์ น.ส.พลอยชมพู พานทองวิริยะกุล 7 8 9 10 11 12"