King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
“เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2564

“เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2564


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 “เกษียณ เกษมสุข” ซึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเหมือนทุกปีที่ผ่านมาได้ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณทุกท่าน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก: https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10158347758503581
ชมนิทรรศการและร่วมอวยพรออนไลนได้ที่: https://happyretirement.kmutt.ac.th/