King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 ตอน แกรฟีนวัสดุเปลี่ยนโลก และเทคโนโลยีควอนตัม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 ตอน แกรฟีนวัสดุเปลี่ยนโลก และเทคโนโลยีควอนตัม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564


กิจกรรมโครงการ Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ครั้งที่ 2

ตอน แกรฟีนวัสดุเปลี่ยนโลก และเทคโนโลยีควอนตัม
(Graphene 'the Wonder Material' feat. Quantum Technology)

และสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีศิษย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบ TCAS2 วันที่ 4 มีนาคม 2564
 
ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน
                                                                                       ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก
                                                                                       ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
                                                                                       ผศ. ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์
                                                                                       ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
                                                                                       ผศ. ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน
                                                                                       ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
                                                                                       น.ส.ทิพย์จุฬา โยหลง
 
 
ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#PhysicsKMUTT #ฟิสิกส์บางมด