King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2022 โดยมีบูธฐานกิจกรรมให้ความรู้จาก 4 ภาควิชา งานบริการการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) รวมทั้งกิจกรรมทัวร์ภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2022 โดยมีบูธฐานกิจกรรมให้ความรู้จาก 4 ภาควิชา งานบริการการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) รวมทั้งกิจกรรมทัวร์ภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้


FSci Hilight : คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2022 โดยมีบูธฐานกิจกรรมให้ความรู้จาก 4 ภาควิชา งานบริการการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) รวมทั้งกิจกรรมทัวร์ภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้
 
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Open House 2022 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีบูธฐานกิจกรรมจาก 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา กิจกรรมจากงานบริการการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐาน OBEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษา กิจกรรมจากงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) แนะนำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุนการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งมีการตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัล นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสร่วมทัวร์ในแต่ละภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้การเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "หลักสูตรที่น่าสนใจ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต B งานวิจัยและผลงา ด่นของภาควิ ผลงานและรางวัล งานวันนักประดิษฐ์"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม