King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ  “บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.”   ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564  กับความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.” ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 กับความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้


ขอแสดงความยินดีกับ

“บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.”


ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

กับความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

“ขอให้บัณฑิตจงใช้ความรู้ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครอบครัวและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

 

ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
6 ม.ค. ุ66