King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสินธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับ "รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564"

ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสินธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับ "รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564"


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ขอแสดงความยินดีกับ

"ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสินธิโกศล"

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564"

จากการส่งผลงานด้านการสอนเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ที่มา: ประกาศผลโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน2564.pdf (thailandpod.org)

TOP