King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ