King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ลงทะเบียน TCAS67 กับ สมัครสอบ TGAT/TPAT2-5

ลงทะเบียน TCAS67 กับ สมัครสอบ TGAT/TPAT2-5


📌อย่าสับสน ลงทะเบียน TCAS67 กับ สมัครสอบ TGAT/TPAT2-5
.
การสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5
- ต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ก่อนที่ student.mytcas.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
- สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 ตามความสมัครใจโดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ (รวมถึงการเลือกประเภทข้อสอบแบบกระดาษ/ข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์)
- โดยสมัครได้ในวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566
.
ขั้นตอนการสมัคร
- การสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5
- การเพิ่มวิชาสอบและการแก้ไขสนามสอบภายหลังการสมัครและชำระเงินเรียบร้อย
- การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา
- วิธีการใช้งานระบบสมัครสอบTGAT/TPAT2-5
.
คู่มือสมัคร : https://www.mytcas.com/doc/student-exam-tgat-tpat/
วิดีโอสมัคร : https://www.youtube.com/watch?v=lxvwVSZ-rzU