King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี รหัส 67 นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่านห้องเรียนใน LEB2

ประกาศสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี รหัส 67 นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่านห้องเรียนใน LEB2


‼️ประกาศสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี รหัส 67‼️
นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่านห้องเรียนใน LEB2
Link : https://www.leb2.org
โดยมีห้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดังนี้ :
GIB101 รายวิชาคณิตศาสตร์
GIB201 รายวิชาฟิสิกส์
GIB301 รายวิชาเคมี
✅ทุกห้องเรียนมีการรวบรวมคลิป VDO, เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบฝึกหัด
✅ทั้งนี้มี Pre-test และ Post-test เพื่อทดสอบระดับความเข้าใจก่อนและหลังเรียน
‼️รับสมัคร น.ศ. รหัส 67 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อ "การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์" ‼️
Link : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXk36zrgg.../viewform...
‼️หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ผ่านช่องทาง Discussion ในห้องเรียน และเพจ Facebook : KMUTT-GibGae ‼️
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ