King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ เฉพาะรอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ เฉพาะรอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)


ประกาศ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ
เฉพาะ รอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)
 
ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ในการรับเอกสารทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ผ่านแบบฟอร์ม
https://forms.gle/S1HrETnKHKzUWR9w5
เพื่อเป็นการตอบรับซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนภายในประเทศ)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ https://regis.kmutt.ac.th/web/approve-g2563/
หมายเหตุ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา กรุณาอ่านข้อมูลในแบบสอบถามให้ละเอียด
 
ที่มา : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.
TOP