King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 
ที่มา : KMUTT
TOP