King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19

สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19


สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ยกเว้นการให้บริการในสถานที่ เนื่องจากการปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร ยังสามารถติดต่อรับบริการหรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ให้ดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
Website: sao.kmutt.ac.th
Line ID: sao-kmutt
Email: studentaffairs@kmutt.ac.th , sao@kmutt.ac.th
 
ที่มา : สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.
 
 
TOP